ข่าวประชา สัมพันธ์ที่ 9 : เชิญร่วมประชุมสัมมนา "เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ เพื่อสังคมไทย"

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการ กลุ่มแรงงานคนพิการ และผู้สนใจ

ร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อการสัมมนา

“เทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับคนพิการ เพื่อสังคมไทย

กลุ่ม เป้าหมาย

  1. ภาค รัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับคนพิการ
  2. ผู้ประกอบการ
  3. กลุ่มแรงงานผู้พิการ
  4. ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับควารู้ในการจ้างแรงงานคนพิการ
  2. เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานสำหรับคนพิการ
  3. เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจในความต้องการของทั้งสถานประกอบการ และ ผู้ใช้แรงงาน

No comments:

Post a Comment