ข่าวประชาสัมพันธ์ 14 : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการที่พัทยากลาง เปิดศูนย์พักพิงให้คนพิการและครอบครัว


มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการที่พัทยากลาง เปิดศูนย์พักพิงให้คนพิการ และครอบครัว โดยมี นายสุเมธ พลคะชา เป็นผู้ประสานงานโครงการศูนย์ช่วยเหลือคน พิการ และครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคน พิการ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวคนพิการที่ประสบเหตุ จัดที่พัก ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับคนพิการในทุกประเภท และครอบครัวเข้าพักอาศัย ฟรี ที่มูลนิธิพระมาหาไถ่(พัทยากลาง) ซึ่งจะรับดูแลได้เต็มที่ประมาณ ๓๐๐ คนโดย จะประสานกับ ขสมก.ให้จัดรถรับส่งคนพิการมายังมูลนิธิ พร้อมเปิดสายตรง โทร. ๐๘-๖๘๔๓-๑๒๐๕ สำหรับผู้สนใจมอบความช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของจำเป็นในชีวิ ประจำวัน รวมถึงผู้ที่ต้องการอพยพพักพิงที่ศูนย์ช่วยเหลือคนพิการมูลนิธิพระมาหาไถ่

ซึ่งทางองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ได้รับ ความเอื้อเฟื้อในการใช้สถานที่ในบริเวณโรงเรียนอาชีวะพระมาหาไถ่ อาคารCBE (Computer Business Management In English) ชั้น 2 เพื่อใช้สำหรับทำสำนักงาน ชั่วคราว เนื่องจากทางองค์การคนพิการสากลได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตกรุงเทพ มหานคร จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ชั่วคราว
ติดตามข้อมูลล่าสุดในเว็บไซต์องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ ที่ http://www.dpiap.org/ หากท่านมีความประสงค์รับข้อมูลข่าวสารจากองค์การคนพิการสากล ประจำภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก เป็นภาษาอังกฤษ กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่ infosupport@dpiap.org

ขออภัยหากอีเมล์ฉบับนี้เป็นการรบกวน หรือ ส่งซ้ำ หากท่านไม่ประสงค์รับข้อมูล ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ กรุณาแจ้งได้ที่ supawat.intern@dpiap.org

ขอบคุณครับ
สุภวัฒน์ เสมอภาค
เจ้าหน้าที่ด้านการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ
องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
เลขที่ 92 พหลโยธิน 5 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 02 271 2123 โทรสาร 02 271 2124
****************************************


No comments:

Post a Comment