ข่าวสารประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 7 (Newsletter-7) : โครงการ “ต้นกล้าอาชีพ” อบรมหลักสูตรอาชีพทำเว็บบล็อก เว็บไซต์ เพื่อสร้างรายได้บนอินเตอร์เน็ต

โครงการ “ต้นกล้าอาชีพ”
อบรมหลักสูตรอาชีพทำเว็บบล็อก เว็บไซต์ เพื่อสร้างรายได้บนอินเตอร์เน็ต
“WeBlog Camp 2009 1st“


บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในการสร้างอาชีพให้กับคนพิการ ควบคู่กับการนำแนวคิดด้านการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการจัดโครงการอบรม “หลักสูตรอาชีพทำเว็บบล็อก เว็บไซต์ เพื่อสร้างรายได้บนอินเตอร์เน็ต”


เปิดรับสมัครคนพิการ เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน ระยะการฝึกอบรม 22 วัน ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2552 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ.2552 เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.30 น. – 16.30 น. ระหว่างการอบรมจะได้รับเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และโอกาสได้ร่วมงานกับทางบริษัทฯ หรือฝึกงานในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอินเตอร์เน็ต


วัตถุประสงค์ของการอบรม :ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การสร้างเว็บบล็อก เว็บไซต์ และทราบถึงแนวโน้มความสำคัญของวงการอินเตอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้บนอินเตอร์เน็ต


เนื้อหาหลักสูตร :

 • อบรมพื้นฐานความรู้ ความนิยม แนวโน้มทิศทางของวงการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย และระดับโลก
 • อบรมความรู้เรื่องพื้นฐานการสร้างบล็อก และเขียนบล็อก ของเว็บไซต์ดังๆ ระดับโลก และประเทศไทย
 • อบรมความรู้เรื่องพื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ ของเว็บไซต์ดังที่มีการใช้มากที่สุดในประเทศไทย
 • อบรมความรู้ทางด้านเทคนิคที่จะนำมาประยุกต์ใช้ประกอบกับการสร้างเว็บบล็อก
 • อบรมความรู้ และเทคนิคด้านการจัดอันดับในการค้นหาคำสำคัญของเว็บระดับโลก Google
 • อบรมความรู้ด้านการตลาด ด้านการสร้างรายได้บนอินเตอร์เน็ต และการสร้างอาชีพรับจ้างการทำเว็บไซต์, ทำเว็บบล็อก


สิ่งที่จะได้รับระหว่างการอบรม และหลังการฝึกอบรม :

 • ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 160 บาท (โดยจะได้รับทุกวันหลังฝึกอบรมเสร็จ)
 • ค่าเดินทางวันละ 30 บาท (โดยจะได้รับทุกวันหลังฝึกอบรมเสร็จ)
 • ค่าเดินทางเหมาจ่ายเพิ่มเติม หลังจบโครงการ ท่านละ 1,000 บาท
 • อุปกรณ์เครื่องเขียนที่จำเป็น ที่ใช้ในการฝึกอบรม
 • เอกสารระหว่างการฝึกอบรม
 • ของขวัญจากผู้สนับสนุน (ถ้ามี)
 • ถ้าผู้เข้ารับการอบรม สามารถผ่านการทดสอบจะได้ใบประกาศ และโอกาสในการได้รับงานจากผู้สนับสนุน ทำที่บ้านผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือการสนับสนุนอื่นๆ ที่เหมาะสม
 • ผู้เข้ารับการอบรม มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัท พีดับบลิวดีฯ

คุณสมบัติเริ่มต้น :

 • เป็นคนพิการ (จำนวน 20 คน)
 • เป็นคนไม่พิการ (จำนวน 5 คน)
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานง่ายๆ พอได้
 • ใช้อินเตอร์เน็ตพอได้


คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าฝึกอบรม :

 • ทางบริษัทฯ มีความตั้งใจจริงที่จะมอบความรู้ให้กับผู้เข้าอบรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่างๆ ตามที่ได้ชี้แจ้งให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ท่านจะได้เรียนจากวิทยากรดังๆ ระดับประเทศ ที่มีชื่อเสียงในวงการ ถือว่าเป็นหลักสูตรที่เข้มข้น ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้อย่างแท้จริง และส่งผลถึงการนำความรู้ดังกล่าว สามารถไปประกอบเป็นอาชีพได้จริง หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างรายได้ จึงอยากให้ผู้สมัครนั้น มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าเรียนรู้
 • ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความพยายามที่จะดูแลตนเอง เป็นภาระผู้อื่นให้น้อยที่สุด แต่ทางบริษัทฯ ก็จะรับคนปกติเข้าร่วมอบรมด้วย เพื่อร่วมกันช่วยเหลือผู้เข้าอบรมที่เป็นคนพิการตามสมควร อันจะแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างแท้จริง
 • ทางบริษัทฯ และผู้สนับสนุน มีความตั้งใจ และพยายามในการสร้างโอกาส ด้านการจัดหางานให้ท่าน หรืองานรับจ้าง ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความตั้งใจ และความสามารถ
 • ผู้เข้ารับการอบรมต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารกลางวันเอง รวมทั้งการเดินทางไป-กลับ ส่วนผู้ที่มียานพาหนะมาด้วย ให้ปรึกษาและวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนนี้กับคุณปรีดา เพราะที่ Central World นั้นจะคิดค่าจอดรอ หลังชั่วโมงที่ 3 (ซึ่งทางคุณปรีดา มีวิธีการต่างๆ ในการช่วยเหลือด้านนี้)


สามารถส่งใบสมัคร (ตามเอกสารที่ให้ดาวน์โหลด) ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดประจำตัวคนพิการ เป็นต้น ถึง คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล ที่อีเมล์ preeda.limnontakul@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่ บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด เลขที่ 133/388 ม.2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โดยบริษัทจะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในวันที่ 9/7/2552


ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร

.
.

1 comment:

 1. ว่ะรู้ข่าวช้าไปครับมาอินเดียแล้วน่ะครับ

  ReplyDelete