ข่าวสารประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 6 (Newsletter-6) : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการและครอบครัว (Peer Support Group)

โครงการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ กรุงเทพมหานคร
๑๕๐/๘ หมู่ ๑๐ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐ Email: ilbangkok@gmail.com

ที่ ชอก 000/ 2551
27 ธันวาคม 2551

เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการและครอบครัว (Peer Support Group)
เรียน : เพื่อนคนพิการและสมาชิกในครอบครัว
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. กำหนดการ
2. แบบตอบรับ
3. แผนที่สถานที่จัดกิจกรรม

ด้วยโครงการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือกับสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย เป็นองค์กรคนพิการที่ดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการ (Empowerment) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค (Full Participation and Equality) การดำเนินงานเน้นความสำคัญในด้านการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการเป็นสำคัญ โดยการจัดบริการให้คนพิการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ ซึ่งต้องประกอบด้วยความพร้อมทั้ง 2 ด้านคือ คนพิการเข้มแข็งและสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย เพื่อให้คนพิการดำรงชีวิตอิสระได้เฉกเช่นคนทั่วไปในสังคม

ทางโครงการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการและครอบครัว (Peer Support Group) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนพิการในชุมชน และเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึกในกลุ่มเพื่อนคนพิการและกลุ่มครอบครัว จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2552 ณ สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ) ตั้งแต่เวลา 9.00- 15.00 น. ทั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าอาหาร สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางสามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม และกรุณายืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในแบบตอบรับ ภายในวันอังคารที่ 6 มกราคม 2552 จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 083-1115010, 085-0405301, 089-6736640, และ 085-3378230

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวณธกมล รุ่งทิม
ผู้จัดการโครงการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ กรุงเทพมหานคร

2 comments:

 1. surachet kiatruangchaiJanuary 6, 2009 at 5:48 PM

  เรียนพี่ปรีดา

  ขอบคุณมากครับ ตอนนี้ผมมาฝึกงานที่ศูนย์พระมหาไถ่ ผมอยากร่วมงานด้วยจริงๆ แต่ขอโทษที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้

  ขอบคุณครับ
  สุรสิทธิ์ เกียรติเรืองชัย

  ReplyDelete
 2. ต่างจังหวัดน่าจะมีบ้างนะคงจะดี

  ReplyDelete