ข่าวสารประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2 (Newsletter-2) : งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2551

งานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๑
ร่วมเฉลิมฉลองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
สู่ศักดิ์ศรี สร้างสังคมที่ดี มีความยุติธรรม
.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๑ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองที่รัฐบาลไทย ในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
.
นายอุดมเดช รัตนเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ กล่าวว่า “องค์การสหประชาชาติได้มีมติประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติมีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกได้ดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากลเป็นประจำทุกปี สำหรับปี ๒๕๕๑ นี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก (Theme) เพื่อเป็นแนวทางจัดกิจกรรมให้แก่ประเทศสมาชิก คือ “Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) : Dignity and justice for all of us”
.
นายอุดมเดชฯ กล่าวต่อไปว่า “จากประเด็นหลักของการจัดงานจะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทย และคนพิการทุกคน ที่รัฐบาลได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ โดยที่อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่ คุ้มครองสิทธิคนพิการในทุกด้าน โดยขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ การประกันการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของคนพิการในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่ง ข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะ รวมทั้งการยอมรับความเท่าเทียมกันของคนพิการในทางกฎหมาย โอกาสในการเข้ารับการศึกษา การเข้าทำงาน การรักษาพยาบาล ตลอดจนการประกันสิทธิโอกาสที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เป็นการแสดงเจตนารมณ์แน่วแน่ของรัฐบาลในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกด้านอย่างยั่งยืนต่อไป”
.
ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เลขาธิการสภาคนพิการฯ กล่าวว่า “การจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากล ได้กำหนดประเด็นหลักของการจัดกิจกรรมภาษาไทย คือ “CRPD สู่ศักดิ์ศรี สร้างสังคมที่ดี มีความยุติธรรม” โดยกำหนดจัดที่ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลพิการดีเด่น องค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ และสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ นิทรรศการ แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ จัดบริการให้คนพิการ อาทิ การจดทะเบียนคนพิการ การจัดหางาน และสำหรับส่วนภูมิภาค กำหนดให้จัดงานระหว่างวันที่ ๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องคนพิการและครอบครัว รวมทั้งพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๑ ในวันและสถานที่ดังกล่าว เพื่อร่วมกันแสดงพลังให้สังคมได้ตระหนักในศักยภาพของคนพิการ รวมทั้งให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกมิติของสังคม เช่นเดียวกับคนไม่พิการ
-------------------------------------------
สาระการจัดงานวันคนพิการสากล 51
.
องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล ประเทศไทย ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้จัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองวันคนพิการสากลมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ ให้โอกาสคนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมทุกด้านด้วยความเสมอภาคกับคนไม่พิการ และมุ่งให้โอกาสคนพิการได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนให้สังคมได้ตระหนัก และยอมรับความสามารถของคนพิการ

ในปี 2551 นี้คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากลระจำปี 2551 กำหนดจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันคนพิการสากล ระหว่างวันที่ 3 – 31 ธันวาคม 2551 ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศตาม themeที่องค์การสหประชาชาติกำหนด คือ “Convention on the Rights of Persons with Disability (CRPD) : Dignity and justice for all of us” หรือ “CRPD : สู่ศักดิ์ศรี สร้างสังคมที่ดี มีความยุติธรรม”
.
ส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร จัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2551 โดยมีกิจกรรมทั้งบนเวทีในหอประชุมใหญ่ อาทิ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคลพิการดีเด่น องค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ สถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น การปาฐกถาพิเศษ การเสวนาวิชาการ การเล่านิทานภาษามือ มินิคอนเสิร์ต การแสดงความสามารถของเด็กพิการ และงิ้วจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริเวณโดยรอบหอประชุม จะมีนิทรรศการทางวิชาการ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของคนพิการ การจัดบริการให้คนพิการ อาทิ การจดทะเบียนคนพิการ การจัดหางาน โดยเฉพาะในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551 นอกจากจะมีรายการบนเวทีแล้ว ยังมีการอบรมหลักสูตร อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถนำความรู้ CRPD ไปขยายผลในช่วงการจัดงานวันคนพิการสากลของจังหวัดต่อไป
.
สำหรับส่วนภูมิภาค กำหนดให้แต่ละจังหวัดจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันคนพิการสากล ระหว่างวันที่ 5 – 31 ธันวาคม 2551 เพื่อรณรงค์ให้สังคมมีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ และความพิการต่อไป
...............................................................
กำหนดการวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๑
“ CRPD สู่ศักดิ์ศรี สร้างสังคมที่ดี มีความยุติธรรม ”
วันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
.
วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. : ลงทะเบียน
๑๐.๐๐ น. ...........: การแสดง Wheelchair Dance โดยคนพิการทางการเคลื่อนไหว
๑๐.๒๐ น. ...........: ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คนพิการไทยได้อะไรจาก CRPD : อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ คนพิการ” โดย นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา
๑๑.๐๐ น. ...........: นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี เดินทางมาถึง
๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. : พิธีเปิดงาน
.........................- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน
.........................- นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. : นายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น องค์กรดีเด่น
สถานประกอบการดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
๑๒.๐๐ - ๑๒.๒๐ น. : ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
๑๒.๒๐ - ๑๒.๓๕ น. : นายกรัฐมนตรีชมงานนิทรรศการ
๑๒.๓๕ - ๑๓.๐๐ น. : ชมภาพยนตร์สั้นที่ชนะการประกวดจากสมาคมสายใยครอบครัว
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. : การแสดงดนตรีจากเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ
๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๕ น. : ถ่ายทอดเทปบันทึกปาฐกถา โดย นายบัน คี-มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น. : นิทานภาษามือ โดย นักเรียนพิการทางการได้ยิน จาก โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. : การเสวนา เรื่อง “ CRPD เพื่อศักดิ์ศรี สิทธิ และความยุติธรรมของคนพิการไทย ”
...........โดย เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
................ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์
................ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
................ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
................ดำเนินการเสวนา โดย คุณกฤษณะ ไชยรัตน์
๑๖.๐๐ - ๑๖.๒๐ น. : เต้นรำประกอบจังหวะ โดย เยาวชนพิการ จาก สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
๑๖.๒๐ - ๑๘.๐๐ น. : การเสวนา เรื่อง “สนับสนุนคนพิการ...ยิ่งให้...ยิ่ได้”
................ผู้แทนจากบุคคลดีเด่นที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ
................ผู้แทนจากองค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนคนพิการ
................ผู้แทนจากสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ
................ผู้แทนส่วนองค์กรท้องถิ่นดีเด่น
................ดำเนินการเสวนา โดย คุณอัญชลีพร กุสุมภ์
๑๘.๐๐ - ๑๘.๒๐ น. : การเต้นลีลาศ โดย นักเรียนพิการทางการได้ยิน จากโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี
๑๘.๒๐ - ๑๙.๐๐ น. : การแสดงมินิคอนเสิร์ต โดยกลุ่มนักดนตรี จากเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ การแสดงของคุณพงศ์ศักดิ์ หมื่นไฉน (มนุษย์ตู้เพลง จากช่วงดันดารารายการตีสิบ)
................................................................
.
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๐.๐๐ - ๑๐.๒๐ น. : รำกลองยาวของคนพิการทางด้านจิตใจและพฤติกรรมจาก สมาคมสายใยครอบครัว
๑๐.๒๐ - ๑๐.๔๐ น. : การแสดง Wheelchair Dance โดย คนพิการทางการเคลื่อนไหว
๑๐.๔๐ - ๑๑.๐๐ น. : ละครใบ้จากกลุ่ม Baby Mime
๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. : เสวนา “ศักยภาพของผู้พิการ...สู่สิทธิและศักดิ์ศรี”
ผู้ร่วมเสวนา : นักกีฬาฟันดาบเหรียญทองจากพาราลิมปิกเกม
................ตัวแทนจากเยาวชนผู้พิการทางการได้ยิน ผู้สร้างสรรค์งานแอนิเมชั่น
................คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล ผู้บริหารบริษัททำงานโดยคนพิการ PWD Outsource Management
................ดำเนินการเสวนาโดยคุณปนัดดา ประสิทธิเมกุล และคุณอังกูร ทองสุนทร
๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. : ชมภาพยนตร์สั้น
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. : เสวานา “บริการจากรัฐ...ความต้องการที่ไม่แตกต่างของคนพิการ”
ผู้ร่วมเสวนา : ผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม
................ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข
................ผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
................ดำเนินการเสวนาโดยคุณปนัดดา ประสิทธิเมกุล และคุณอังกูร ทองสุนทร
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. : การแสดงงิ้วคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
......................................................................

1 comment:

  1. ต่างจังหวัดจัดที่ไหนไม่มีข้อมูลเลย

    ReplyDelete