ประชาสัมพันธ์ 13 : เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่เว็บท่าสำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ในวันที่ 6 ตุลาคม 2554


เรื่อง เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมการพัฒนาเว็บท่าสำหรับคนพิการ

ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดให้การจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่เว็บท่าสำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องเมจิก ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้คนพิการ สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงประโยชน์และการใช้งานเว็บท่าสำหรับคนพิการ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพต่อไป

ในการนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไฉน ผึ่งผาย และนางสาวชิดพันธุ์ อนันต์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๐๓๘ และ ๐ ๒๑๔๑ ๗๐๔๐ เป็นผู้ประสานงานในกิจกรรมดังกล่าว และโปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วม ไปยังโทรสารหมายเลข ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๔๓ ภายในวันที่ 4 ตุลาคม ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ ตามรายละเอียดข้างต้นดังกล่าว และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ดียิ่ง มา ณ โอกาสนี้

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๗๐๓๘
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๔๓

สามารถอ่านหมายกำหนดการได้ที่ลิงก์นี้ครับ

No comments:

Post a Comment