ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 12 : เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมการพัฒนาเว็บท่าสำหรับคนพิการ


เรื่อง เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมการพัฒนาเว็บท่าสำหรับคนพิการ

ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดให้การจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมการพัฒนาเว็บท่าสำหรับคนพิการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องวีนัส ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคนพิการ สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการของเว็บไซต์สำหรับคนพิการ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวม ข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพต่อไป

ในการนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนให้เกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องวีนัส ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไฉน ผึ่งผาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๐๓๘ มือถือ ๐๘๕- ๘๗๓๔๘๙๙ เป็นผู้ประสานงานในกิจกรรมดังกล่าว และโปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วม ไปยังโทรสารหมายเลข ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๔๓ ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

หรือสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานแบบออนไลน์ ได้ที่ลิงก์นี้
http://preedastation.blogspot.com/2010/11/3.html

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ ตามรายละเอียดข้างต้นดังกล่าว และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ดียิ่ง มา ณ โอกาสนี้

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๗๐๓๘
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๔๓

No comments:

Post a Comment